Skip to main content

Wanneer er aangifte is gedaan van een strafbaar feit, zal de officier van justitie beoordelen of die aangifte dient te leiden tot een strafrechtelijke vervolging van de verdachte. Als de officier van justitie vindt dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is, zal de officier van justitie de strafzaak seponeren. Wat wettig en overtuigend bewijs precies inhoudt, leest u hier. Welke verschillende afdoeningen een strafzaak kent naar aanleiding van een aangifte of strafrechtelijke verdenking, leest u hier.

Wanneer de officier van justitie besluit dat een strafzaak wordt geseponeerd, dan heeft het slachtoffer/de aangever de mogelijkheid om hiertegen op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering binnen drie maanden na het uitreiken van de sepotbeslissing een klaagschrift in te dienen bij het gerechtshof. Middels dit klaagschrift wordt het gerechtshof verzocht aan het O.M. de opdracht te geven alsnog over te gaan tot vervolging van de verdachte. Ook kan het gerechtshof beslissen dat er (eerst) nog nader onderzoek moet worden verricht, op basis waarvan later mogelijk alsnog tot vervolging kan worden overgegaan.

Nadat een klaagschrift door de aangever/het slachtoffer is ingediend, wordt ook de verdachte in de gelegenheid gesteld hierop schriftelijk te reageren. Ook worden beide partijen al dan niet in bijzijn van hun advocaat door het gerechtshof in persoon (doch niet gelijktijdig) gehoord, zodat zij hun standpunt(en) ten overstaan van het gerechtshof nog nader kunnen toelichten.

Wanneer het gerechtshof oordeelt dat het door het O.M. verrichtte onderzoek volledig is en dat de beslissing tot niet-vervolging in stand kan blijven, zal het gerechtshof het klaagschrift ongegrond verklaren. De sepotbeslissing blijft dan in stand en er zal geen verdere strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.

Tegen een beslissing van het gerechtshof op het klaagschrift staat geen rechtsmiddel (zoals hoger beroep) open.

Wilt u precies weten hoe zo’n procedure in zijn werk gaat? Kijk dan eens op de site van de rechtspraak. De rechtspraak heeft hier een informatiefilmpje geüpload, waarin de procedure nauwkeurig wordt uitgelegd.

Mocht u vragen hebben over een artikel 12-procedure, neemt u dan gerust contact met ons op.