Skip to main content

Kan een strafrechtelijke veroordeling van invloed zijn op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)? Wanneer u bent aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit en/of wanneer u bent veroordeeld voor een strafbaar feit, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Voor veel (nieuwe) banen is een VOG nodig. Voor bepaalde branches en functies is een VOG zelfs verplicht.

Een VOG wordt aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, afdeling Dienst Justis. Soms moet u dit zelf doen, soms doet u nieuwe werkgever dit voor u. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Dienst Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die mogelijk een risico zouden kunnen vormen voor de uitoefening van de functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Sommige strafbare feiten vormen wel een bezwaar voor de ene baan (of stage), maar niet voor de andere baan (of stage). Dat is afhankelijk van de aard van het strafbare feit en de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Zo kan een veroordeling ter zake een snelheidsovertreding bijvoorbeeld wel van belang zijn als de aanvrager taxichauffeur wil worden, maar niet voor de functie van baliemedewerker bij een bank. Als u geen (relevant) strafblad heeft, wordt de VOG verleend.

Als u wel een strafblad heeft, dan hangt het van uw strafblad en de beoogde functie af of de VOG wordt verleend. Het kan zijn dat Dienst Justis voornemens is om de VOG niet te verlenen. U kunt daartegen een zienswijze indienen en gemotiveerd uiteenzetten waarom de VOG volgens u wel zou moeten worden verleend. Mocht u een voornemen tot weigering van het verlenen van een VOG ontvangen, neemt u dan contact met ons op zodat wij u hierin kunnen bijstaan.

Als een VOG wordt geweigerd, kunt u daartegen in bezwaar of beroep. Ook in dit geval adviseren wij u om contact met ons op te nemen, zodat wij u daarin kunnen bijstaan.

Terugkijkperiode voor het verlenen van een VOG

De terugkijktermijn voor een VOG is 4 jaar. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen:

 • Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.
 • Voor jongeren tot 23 jaar geldt een terugkijktermijn van 2 jaar, behalve als er sprake is van zedendelicten of zware geweldsdelicten. Ernstige geweldsdelicten zijn delicten waar meer dan zes jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.
 • Ook in een aantal andere gevallen wordt afgeweken van de terugkijktermijn van 4 jaar. Hieronder een overzicht van de afwijkende terugkijktermijnen. Deze gelden ook voor jongeren tot 23 jaar.
 • De terugkijktermijn van 4 jaar wordt anders als de aanvrager in de terugkijktermijn die voor zijn VOG-aanvraag geldt, een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel heeft gekregen. Dan wordt de terugkijktermijn verlengd met de periode dat de aanvrager in zijn vrijheid is beperkt.

Op de website van Dienst Justis staan de volgende terugkijktermijnen vermeld:

Doel aanvraagTerugkijktermijn
Wegvervoerondernemer goederenvervoer5 jaar
Taxibranche: chauffeurskaart en ondernemersvergunning5 jaar
Beveiliging burgerluchtvaart (ELA/BA)5 jaar
 • Aanvraag rekening in het Register CO2 Emissiehandel
 • Aanvraag rekening in het Register Hernieuwbare Energie Vervoer
5 jaar
Wegvervoerondernemer personenvervoer5 jaar
Rijinstructeur WRM5 jaar
Functie met hogere integriteitseis, zoals:

 • beëdigde tolken/vertalers;
 • buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten;
 • personen werkzaam bij politieke dienst;
 • personen werkzaam bij Dienst Terugkeer/Vertrek, ministerie van VenJ;
 • personen werkzaam bij of toegang hebbend tot kerncentrales;
 • personen die in contact komen met CBRN-stoffen;
 • handschrift/DNA – en overige gerechtsdeskundigen LRGD en NRGD-register.
 • (inschrijving als) advocaat
 • bestuurder of intern toezichthouder/commissaris van een woningcorporatie
10 jaar
Rechterlijk ambtenaren:

 • Rechterlijk ambtenaar bij de Rechtspraak
 • Lid gerechtsbestuur
 • Lid Raad voor de rechtspraak
30 jaar

Voor personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen gelden de volgende terugkijktermijnen:

Doel aanvraagTerugkijktermijn
Personeel hoofdkantoor4 jaar
Extern en intern personeel inrichting of voorziening30 jaar