Skip to main content
26 februari 2021, mr. C. Lammers (Strafrechtadvocaat)

Tijdens de jaarwisseling vindt er op 1 januari 2019 even na 00:00 uur een afschuwelijk incident plaats; de aanhanger van cliënt explodeert, hetgeen enorme schade tot gevolg heeft. De buurman van mijn cliënt komt te overlijden. Het vermoeden is dat het slachtoffer op zijn borst is getroffen door één van de rondvliegende brokstukken van de aanhanger. Het O.M. houdt cliënt om die reden verantwoordelijk voor het overlijden van het slachtoffer; het is immers de aanhanger van cliënt die is ontploft. Nu een aanhanger logischerwijs niet zomaar kan ontploffen, gaat het O.M. er vanuit dat er (illegaal) zwaar vuurwerk op de aanhanger heeft gelegen, dat door cliënt is afgestoken. Het vuurwerk zou vervolgens – al dan niet door een technische fout – in zijn geheel zijn ontploft.

Buiten kijf staat dat de gevolgen van de explosie verschrikkelijk zijn en helaas onomkeerbaar.

De vraag die in de strafrechtelijke procedure tegen mijn cliënt moet worden beantwoord, is of cliënt door opzettelijk handelen zijnerzijds, dan wel door middel van grove schuld c.q. nalatigheid, verantwoordelijk kan worden gehouden voor de ontstane explosie en het overlijden van het slachtoffer. Die vraag kan wat mij betreft enkel ontkennend worden beantwoord.

Het O.M. dient te bewijzen dat cliënt, zoals het O.M. stelt, zwaar illegaal vuurwerk op zijn aanhanger had liggen en dat ook heeft afgestoken. Vervolgens moet de causaliteit tussen het afsteken van het vuurwerk én de explosie vastgesteld kunnen worden. Cliënt ontkent echter heel stellig dat hij dergelijk vuurwerk op de aanhanger had liggen, laat staan dat hij dit vanaf de aanhanger zou hebben afgestoken. Op basis van het explosievenonderzoek en het aanvullend explosievenonderzoek, dat is verricht op verzoek van de verdediging, kan niet worden bewezen wat de ontploffing precies heeft veroorzaakt. Evenmin kan op basis van het explosievenonderzoek worden vastgesteld wat er precies (aan eventueel vuurwerk) op de aanhanger heeft gelegen. De vele getuigenverklaringen en de filmpjes die ten tijde van de explosie zijn gemaakt, bieden evenmin soelaas. Ook die bewijsmiddelen kunnen niet leiden tot een bevestiging van het vermoeden van het O.M.

Nu de ontploffing dus niet verklaard kan worden op basis van de resultaten van het explosievenonderzoek, doch evenmin aan de hand van getuigenverklaringen en overige bewijsmiddelen, blijft het nog altijd de vraag hoe die ontploffing heeft kunnen ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden. De verdediging houdt er rekening mee dat er door een derde zwaar illegaal vuurwerk (zoals één of twee Cobra´s8) op de aanhanger is gegooid, ten gevolge waarvan de aanhanger is ontploft. Dit scenario past binnen de bewijsmiddelen in dit dossier en wordt door het (aanvullend) explosievenonderzoek wat de verdediging betreft niet uitgesloten. De verdediging heeft dit meer dan aannemelijke scenario heel concreet en goed onderbouwd aan de rechtbank voorgelegd.

Nu op basis van het dossier niet kan worden bewezen dat cliënt vuurwerk op de aanhanger heeft gehad, dat hij vuurwerk vanaf de aanhanger heeft afgestoken en/of dat hij enige andere handeling heeft verricht die heeft geleid tot de ontploffing, heeft de verdediging integrale vrijspraak bepleit. Dat geldt temeer nu er een reel en goed onderbouwd concreet alternatief scenario is, op basis waarvan de ontploffing goed kan worden verklaard.

Het is nu aan de rechtbank in deze zaak tot een vonnis te komen. De eis in deze zaak is overigens niet 18 jaar, maar 18 maanden. De uitspraak is op 1 april 2021. Wat die uitspraak ook zal zijn, het zal voor niemand bevredigend zijn; deze zaak kent alleen maar verliezers.

Bekijk hier de (summiere) rapportage van Hart van Nederland

UPDATE 1 APRIL 2021
Cliënt is bij vonnis van de rechtbank vrijgesproken van de jegens hem gerezen verdenking van het opzettelijk teweegbrengen van een ontploffing, nu kort gezegd – en conform hetgeen door de verdediging is bepleit – niet bewezen kan worden wie verantwoordelijk is geweest voor het ontstaan van de ontploffing.
Lees hier het laatste nieuws over deze zaak op NOS.nl.