Skip to main content

Omzetting taakstraf naar vervangende hechtenis; hoe zit dat en wat nu?

Omzetting taakstraf naar vervangende hechtenis

Wanneer u door de rechter bent veroordeeld tot het verrichten van een werkstraf, dient de werkstraf tijdig en naar behoren te worden uitgevoerd. De uitvoering van die werkstraf verloopt via de reclassering. De reclassering neemt contact met u op om de werkstraf uit te voeren en bepaalt samen met u hoe die werkstraf eruit gaat zien: wat voor werk gaat u doen, waar gaat u het werk verrichten en wanneer  (op welke momenten) dient de werkstraf te worden uitgevoerd. Een werkstraf is gericht op het verrichten van nuttig werk, waarmee iets wordt teruggedaan voor de samenleving. Dat kan dan gaan om het opknappen van kapotte speeltoestellen, helpen in een verzorgingshuis of het opruimen van zwerfvuil. Meestal worden werkstraffen verricht voor non-profitorganisaties, zoals ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Of voor gemeenten en Staatsbosbeheer, bijvoorbeeld in de plantsoenendienst.

Wanneer een werkstraf is opgelegd, wordt daarbij vrijwel altijd vervangende hechtenis opgelegd. Dat betekent dat wanneer de werkstraf niet of niet naar behoren wordt uitgevoerd, de werkstraf niet meer verricht hoeft te worden en in plaats daarvan de vervangende hechtenis dient te worden ondergaan: detentie dus. Elke 2 uur die niet is gewerkt wordt vervangen door 1 dag detentie. is er dus een werkstraf van 60 uur opgelegd, die niet wordt uitgevoerd, dan staat daar 30 dagen detentie tegenover. Is een deel van dei werkstraf al wel uitgevoerd, dan worden de gewerkte uren in mindering gebracht en wordt het restant omgezet in detentie.

Wanneer vindt er een omzetting plaats?

Als de reclassering geen contact met u kan krijgen en de werkstraf zodoende niet kan worden uitgevoerd, zal de reclassering een terugmelding doen bij het openbaar ministerie (O.M.). Daar wordt vervolgens besloten de werkstraf om te zetten in vervangende hechtenis. Datzelfde geldt wanneer het contact wel tot stand komt, maar u zich bijvoorbeeld gedurende de uitvoering van de werkstraf zich houdt aan de afspraken, wanneer u zonder bericht niet komt opdagen of elke keer een ‘excuus’ wordt gebruikt waardoor de werkstraf uiteindelijk niet tijdig kan worden uitgevoerd. De reclassering geeft altijd eerst een officiële waarschuwing. Gaat het daarna weer mis, dan gaat de zaak terug naar het O.M., alwaar vervolgens wordt besloten of de taakstraf moet worden omgezet in detentie.

Wat is het gevolg van een omzetting naar vervangende hechtenis?

Wanneer de taakstraf wordt omgezet naar vervangende hechtenis kan de executie van de tenuitvoerlegging van die vervangende hechtenis gestart worden. Dat kan tot gevolg hebben dat u bij de politie op de signalering wordt geplaatst en op ieder willekeurig moment kan worden aangehouden teneinde de vervangende hechtenis te ondergaan. Het is daarom belangrijk om altijd direct contact op te nemen met een advocaat. Een advocaat kan namelijk voor u een bezwaarschrift indienen tegen de omzetting van de taakstraf én opschorting van de executie vragen bij het CJIB. Wanneer opschorting van de executie wordt verleend, dan zult u niet worden aangehouden totdat de rechter op het ingediende bezwaarschrift heeft beslist. Dit is belangrijk, omdat een bezwaarschrift omzetting taakstraf niet direct door een rechter wordt behandeld. Er zit altijd wat tijd tussen het indienen van het bezwaar en de inhoudelijke behandeling ervan door de rechter. Wanneer de executie van de vervangende hechtenis in de tussentijd niet wordt opgeschort, kan de situatie zich voordoen dat u na indiening van het bezwaar wordt aangehouden en de vervangende hechtenis al hebt ondergaan wanneer het bezwaar op zitting wordt behandeld.

Bezwaarschrift omzetting taakstraf 

Een advocaat kan bij de rechter een bezwaarschrift tegen de omzetting van de taakstraf indienen. Dat kunt u ook zelf doen. Dit bezwaarschrift wordt op zitting gepland, waarna de rechter gaat beoordelen of u nog een kans zou moeten krijgen om de werkstraf uit te voeren óf dat de vervangende hechtenis zou moeten worden ondergaan. Dat hangt af van de de reden van de terugmelding van de taakstraf en de feiten en omstandigheden die zich in dat verband hebben voorgedaan. Daarbij houdt de rechter er rekening mee dat de rechter die de onderliggende strafzaak behandelde er kennelijk weloverwogen voor heeft gekozen een werkstraf op te leggen in plaats van een gevangenisstraf. Als er een verklaring is waarom het contact met de reclassering niet (tijdig) tot stand is gekomen of afspraken niet werden nagekomen én als blijkt dat iemand wel zijn werkstraf wil uitvoeren, dan is de rechter mogelijk bereid iemand die kans nog te geven. Is er echter geen goede reden voor het niet, niet tijdig of niet naar behoren uitvoeren van de werkstraf of heeft iemand zich onbehoorlijk gedragen, dan kan de rechter oordelen dat de het bezwaar ongegrond is. In dat geval blijft de omzettingsbeslissing van het O.M. in stand en dient de vervangende hechtenis te worden ondergaan.

Hebt u een bericht over de omzetting van uw taakstraf ontvangen en wenst u advies of bijstand? Neem dan direct contact met ons op.