Skip to main content
Als verdachte kunt u te maken krijgen met verschillende situaties waarbij u in beklag kunt gaan tegen beslissingen of handelingen van de politie of het O.M. U kunt ook geconfronteerd worden met een beklagzaak die door een derde aanhangig is gemaakt en waarin u betrokken wordt (zoals een artikel 12-procedure na een sepot). Of een beklagprocedure in verband met de teruggave van inbeslaggenomen goederen. Onze advocaten kunnen u hierin bijstaan. Een van de meest voorkomende beklagprocedure, is de procedure omtrent inbeslaggenomen goederen.
De politie of opsporingsinstantie mag in bepaalde gevallen voorwerpen of voertuigen in beslag nemen. Hoe krijg ik deze terug?

 

Beslag kan gelegd worden wegens:

  1. Waarheidsvinding (bewijsmateriaal ten behoeve van het opsporingsonderzoek)
  2. Voornemen tot onttrekken aan het verkeer (voorwerpen in strijd met de wet zoals verdovende middelen of wapens)
  3. Verdenking van winst door het plegen van strafbare feiten (wederrechtelijk verkregen voordeel). In deze gevallen dient beslag dan als een zekerstelling om eventuele door de rechter op te leggen boetes of ontnemingsmaatregelen te kunnen betalen.

Bij de inbeslagname, of zo spoedig mogelijk daarna, ontvangt u een ontvangstbewijs. Daarin staat wat er in beslag is genomen en op welke datum.

Wanneer er in het belang van het opsporingsonderzoek bepaalde goederen in beslag zijn genomen door de politie, dan kan tijdens het onderzoek al worden verzocht om teruggave van deze goederen.

Als het onderzoeksbelang niet (langer) verzet tegen de teruggave van deze goederen en niet te verwachten is dat de goederen later door de rechter verbeurd worden verklaard of worden onttrokken aan het verkeer, dan dienen de goederen te worden teruggegeven.

Let op: op grond van artikel 117 Sv. mag het Openbaar Ministerie direct na de inbeslagname voorwerpen verkopen! Hierbij gaat het om voorwerken die aan een waardedaling onderhevig zijn. In dit soort gevallen rust het beslag dan niet langer op het voorwerp maar op de opbrengst van de verkoop. Ook kunnen bepaalde goederen na inbeslagname worden vernietigd, al voordat de zaak inhoudelijk door de rechter is behandeld. Het is dus altijd van belang om na de inbeslagname van dergelijke goederen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten.

Teruggave goederen tegen zekerheidstelling

Soms kunnen inbeslaggenomen goederen tegen een zekerheidstelling worden teruggegeven. Bij een zekerheidstelling wordt met het Openbaar Ministerie afgesproken een bedrag te betalen waartegen in beslag genomen voorwerpen teruggegeven kunnen worden. Door het betalen van een zekerheidstelling rust het beslag niet meer op de voorwerpen maar op het betaalde bedrag. De voorwerpen worden na betaling teruggegeven. De teruggave van goederen tegen een zekerheidstelling kan echter alleen ten aanzien van conservatoir beslag.

Verzoek tot teruggave van inbeslaggenomen goederen / Klaagschrift 552a Sv.

De advocaat kan al in een vroeg stadium – direct na de inbeslagname – aan de officier van justitie verzoeken alle inbeslaggenomen goederen (of een deel ervan) terug te geven. Wanneer de officier van justitie weigert de goederen terug te geven, kan de advocaat op grond van artikel 552a Sv. een klaagschrift indienen waarmee de rechter wordt gevraagd te beslissen dat (een deel van) de goederen wordt teruggegeven.

Leave a Reply