Onze algemene voorwaarden kunt u downloaden via onderstaande link.

 Algemene Voorwaarden downloaden

 

Algemene voorwaarden Vos Lammers & De Kock Advocaten

Algemeen
Vos Lammers & De Kock Advocaten is een samenwerkingsverband van onder één
gemeenschappelijke naam, zelfstandig werkende advocaten die ieder voor eigen rekening en
risico de rechtspraktijk uitoefenen. Het samenwerkingsverband is gevestigd in Utrecht en
bestaat uit drie eenmanszaken. Het gaat hierbij om de eenmanszaak Advocatenkantoor Vos,
eenmanszaak Advocatenkantoor Lammers en eenmanszaak Advocatenkantoor NA de Kock,
welke eenmanszaken zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel en die voldoen aan de
eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die
met Vos Lammers & De Kock Advocaten worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de
totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
Vos Lammers & De Kock Advocaten zal bij het inschakelen van derden, indien dit
redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de
keuze van de derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Vos Lammers & De Kock
Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor
het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen
uitgezonderd.

Overeenkomst tot opdracht
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1
onder b van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Vos Lammers &
De Kock Advocaten.
Bij iedere opdracht zoals die door een advocaat van Vos Lammers & De Kock Advocaten is
aanvaard, bestaat de mogelijk tot waarneming of vervanging door een advocaat binnen of
buiten het kantoor, als dit niet anders mogelijk is. Dit wordt voor zover mogelijk besproken
met de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Vos Lammers & De Kock Advocaten is beperkt tot het bedrag
dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.
Vos Lammers & De Kock Advocaten is een kostenmaatschap waarbij iedere advocaat
afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat waarmee een
overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn tot maximaal het
bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de
aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van
de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

Derdenrekening
Ten behoeve van het beheer van gelden van derden bij een zaak van een opdrachtgever bij
Vos Lammers & De Kock Advocaten, bestaat er een aparte bankrekening onder beheer van de
Stichting Derdengelden Vos Lammers & De Kock Advocaten, verder te noemen:
‘derdenrekening’.
Ten aanzien van gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de opdrachtgever zijn,
of gelden die door derden kunnen worden ontvangen, verplicht Vos Lammers & De Kock
Advocaten zich ertoe om het girale betalingsverkeer van deze gelden uitsluitend te doen
verlopen via de derdenrekening.
De op de derdenrekening vergoede debetrente komt volledig ten goede aan de rekeninghouder
ter compensatie van de kosten van administratie en de kosten die aan het houden van de
derdenrekening verbonden zijn.

Honorarium
Het honorarium van de werkzaamheden van Vos Lammers & De Kock Advocaten wordt
berekend middels een uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever
niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, of er
uitdrukkelijk voor kiest van deze mogelijkheid geen gebruik te maken komt Vos Lammers &
De Kock Advocaten een honorarium toe op basis van het bij aanvaarding van de opdracht
afgesproken uurtarief. De uurtarieven worden standaard per medewerker jaarlijks op 1 januari
(hernieuwd) vastgesteld. Dit kan ertoe leiden dat de uurtarieven met ingang van voornoemde
datum van het volgende kalenderjaar worden aangepast.
Alle door Vos Lammers & De Kock Advocaten in rekening gebrachte bedragen aan
honorarium en (kantoor-)kosten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt
vermeld. Dit betekent dat bovenop het uurtarief nog een vast percentage zal worden berekend
in verband met de aan de overheid af te dragen BTW. Dit percentage is in 2013 door de
overheid berekend op 21 %.

Vos Lammers & De Kock Advocaten is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een
voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt nadien verrekend met een
einddeclaratie, of met een tussentijdse declaratie in het geval er aanvullend een voorschot
wordt verlangd. In elk geval zullen de werkzaamheden voor de opdrachtgever pas beginnen
c.q. worden voortgezet nadat het (aanvullend) voorschot is voldaan.

In zaken die worden behandeld op basis van de wettelijk geregelde gefinancierde rechtshulp,
op grond van een door de betreffende Raad voor Rechtsbijstand afgegeven besluit tot
toevoeging, geldt dat een eventueel recht op een proceskostenvergoeding – een vergoeding
voor de salariskosten van de advocaat – overdragen wordt aan Vos Lammers & De Kock
Advocaten. Voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor gefinancierde
rechtsbijstand en de geldende eigen bijdragen wordt verwezen naar de site van de Raad voor
Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Betaling
Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het kantoor of de betreffende
daarmee gelieerde stichtingen derdengelden gestelde bank- of girorekeningen, dan wel
betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur en/of notariaat ter
zake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt
tot kwijting van de cliënt.

Betaling van declaraties van het kantoor dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een
vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
Bij uitblijven van tijdige betaling kunnen per direct, ongeacht de stand van zaken, ook bij een
lopende gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, de werkzaamheden tot nader te
bepalen termijn worden opgeschort. Omtrent opschorting der werkzaamheden wordt de
opdrachtgever onmiddellijk bericht.

Met toestemming van de opdrachtgever zijn Vos Lammers & De Kock Advocaten en haar
Stichting Beheer Derdengelden gerechtigd om voor of van de opdrachtgever ontvangen
gelden op de derdenrekening te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van
hetgeen de opdrachtgever aan Vos Lammers & De Kock Advocaten verschuldigd is.
Beëindiging zaak

Na beëindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante
(proces)stukken, voor zover deze niet na afsluiting van de zaak op verzoek aan de
opdrachtgever worden afgegeven, gedurende tenminste vijf jaren door Vos Lammers & De
Kock Advocaten bewaard, waarna de (proces)stukken zonder nadere kennisgeving zullen
worden vernietigd.

Geschillen en klachten
De rechtsverhouding tussen Vos Lammers & De Kock Advocaten en haar opdrachtgevers
wordt beheerst door Nederlands recht.
Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr.
Vos, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Voor de klachtenregeling wordt verwezen
naar de website van Vos Lammers & De Kock Advocaten: www.vlk-advocaten.nl.

Vertaling
In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en
vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.