Skip to main content

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, zal de officier van justitie op enig moment een beslissing nemen over de afdoening van de zaak.

Meestal beslist de officier van justitie dit pas nadat u als verdachte bent gehoord.

(Voorwaardelijk) Sepot

Het kan zijn dat de officier van justitie na het politieverhoor meent dat u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt (dat men de verkeerde persoon voor zich heeft) of dat de verdenking niet bewezen kan worden. De officier van justitie zal de zaak dan seponeren. Wanneer de officier van justitie andere overwegingen heeft om de zaak niet verder te vervolgen, kan de officier de zaak ook voorwaardelijk seponeren. Meestal wordt aan een dergelijk voorwaardelijk sepot een proeftijd verbonden van 1 tot 2 jaar. Dat betekent dat wanneer er gedurende de proeftijd geen strafbare feiten worden gepleegd, de zaak dan uiteindelijk niet verder zal worden vervolgd. Wordt er gedurende de proeftijd ter zake een nieuwe verdenking overgegaan tot vervolging, dan zal de zaak die voorwaardelijk is geseponeerd alsnog (gelijktijdig) ter zitting worden aangebracht.

Meer weten over een sepot, de sepotcodes of de verdere procedure in geval van een sepot? Of over het verschil tussen een beleidssepot en een technisch sepot? Klik dan hier.

Strafbeschikking

Voor bepaalde veel voorkomende feiten kan de officier van justitie u zelfstandig een strafbeschikking toesturen, bijvoorbeeld bij een winkeldiefstal of rijden onder invloed. Tegenwoordig kan ook een strafbeschikking worden opgelegd wanneer de Coronomaatregelen niet worden nageleefd. Wanneer u het niet eens bent met een strafbeschikking, kunt u hiertegen binnen veertien (14) dagen in verzet bij het O.M. Als de officier van justitie het verzet heeft ontvangen, kan hij besluiten de strafbeschikking in te trekken en de zaak te seponeren. Ook kan de officier van justitie de strafbeschikking wijzigen. Als de officier van justitie de strafbeschikking niet intrekt of wijzigt, zal hij uw zaak naar aanleiding van het ingediende verzet voorleggen aan de rechter. De rechter zal uw zaak dan beoordelen.

Wij adviseren u in geval van een strafbeschikking altijd tijdig met ons contact op te nemen, zodat wij u hierover kunnen adviseren en hierin kunnen bijstaan.

OM-zitting

Gaat de officier van justitie niet over tot een sepot, dan kan de officier van justitie besluiten de zaak af te doen middels een OM-zitting. Een OM-zitting is een zitting bij de officier van justitie, waarbij de officier van justitie de zaak zelf buiten de rechter om afdoet. Een hoorzitting vindt plaats wanneer de officier van justitie van plan is een strafbeschikking op te leggen. Een strafbeschikking is een beschikking waarin straffen, maatregelen en (gedrags)aanwijzingen kunnen worden gegeven. De officier van justitie moet bij het opleggen van bepaalde straffen en maatregelen altijd eerst een verdachte zelf horen. Hierbij gaat het om:

  • een werkstraf (maximaal 180 uur);
  • een ontzegging van de rijbevoegdheid (maximaal 6 maanden);
  • een aanwijzing, m.b.t. het gedrag van de verdachte;
  • een te betalen geldboete van meer dan € 2.000,00;
  • een te betalen schadevergoeding van meer dan € 2.000,00;
  • een gedragsaanwijzing inhoudende dat een bedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden betaald van meer dan € 2.000,00.

Een officier van justitie kan met een strafbeschikking geen voorwaardelijke straffen opleggen; de rechtbank kan wel voorwaardelijke straffen opleggen. Een officier van justitie kan ook geen vrijheidsbenemende straf opleggen, zoals een gevangenisstraf of hechtenis.

Als u het niet eens bent met de voorgestelde straf of maatregel, kan de officier van justitie besluiten om u te dagvaarden. Er wordt dan geen strafbeschikking opgelegd; de zaak wordt dan voor de politierechter gebracht.

Dagvaarding

Tot slot kan de officier van justitie overgaan tot dagvaarden. In dat geval wordt u gedagvaard te verschijnen voor een politierechter of meervoudige strafkamer, waarbij uw strafzaak door de rechtbank inhoudelijk zal worden behandeld. U ontvangt daarvoor een dagvaarding waarop de dag en het tijdstip van de zitting staan vermeld, alsook de tenlastelegging (de omschrijving van het feit waarvan u wordt verdacht). Het is altijd verstandig u tijdens een procedure bij de rechtbank (of het gerechtshof) te laten bijstaan door een advocaat!

Bent u opgeroepen om als verdachte te worden gehoord, heeft u een oproep voor een OM-zitting ontvangen of bent u gedagvaard voor de rechter te verschijnen, neemt u dan contact met ons op!